Menu

VEDTÆGTER

LOVE FOR VIGERSLEV BOLDKLUB AF 1956

Revideret maj 2012

 • 1. Klubbens navn:

Klubbens navn er ”Vigerslev Boldklub af 1956”, og klubben er tilsluttet DIF og KBU. Klubben er hjemmehørende i Københavns kommune.

 

 • 2. Formål:

Klubben har til formål at skabe interesse for boldspil under kammeratlige former.

 

 • 3. Optagelse i klubben:

Stk. 1. Optagelse i klubben:

Enhver kan optages som aktiv eller passiv medlem, såfremt vedkommende ikke har noget udestående med andre klubber.

 

Stk. 2. Kontingent:

Seniorer 11 mands (herunder Oldboys og damer)                     pr. halvår     kr. 900,-  (Studerende: kr. 700)

7 mands fodbold (Hele hold)                                                   pr. halvår     kr. 7000,-

Passiv                                                                                   pr. helår      kr. 200,-

Kontingent for aktive opkræves pr. 28. februar og 1. august. Kontingent for passive forfalder 28. februar.

Intet medlem må være over to måneder i restance. Kontingent skal indbetales via bankoverførsel. Såfremt dette ikke er rettidigt indbetalt, vil der blive afsendt en rykker til vedkommende, med anmodning om at betale inden 30 dage. Sker dette ikke vil det medføre eksklusion af klubben.

Efter en skriftlig ansøgning til bestyrelsen, kan der gives fri kontingent efter en månedssygdom.

 

Stk. 3. Aftale om kontingent:

Bestyrelsen har bemyndigelse til at forhandle særlige kontingent satser for specielle, eller hele grupper af medlemmer.

 

 • 4. Udmeldelse, eksklusion og karantæne:

Såfremt et medlem ønsker at udmelde sig af klubben, skal det ske skriftligt til kasseren, inden d.15 i måneden. Eksklusion som bestyrelsen har foretaget, skal behandles på først kommende generalforsamling, hvortil den ekskluderede har adgang. Udviser et medlem usportslig optræden, kan bestyrelsen træffe bestemmelse om en evt. eksklusion eller karantæne.

 

 

 • 5. Generalforsamling:

Generalforsamling afholdes årligt, i februar måned, med følgende dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab
 4. Forslag
 5. Valg
 6. Eventuelt

 

Den ordinære generalforsamling skal indkaldes med 14 dages varsel. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 8 dages varsel af bestyrelsen, eller hvis ¾ af klubbens medlemmer over 16 år kræver det, med en skriftlig motivering til bestyrelsen.

 

 • 6. Klubbens bestyrelse:

Stk. 1. Bestyrelsen:

Klubben ledes af en bestyrelse, som består af en formand, næstformand, kasserer og bestyrelsesmedmedlemmer.

For at kunne indvælges i bestyrelsen, kræves et års medlemskab.

Valgperioden er 2 år. 

 

Stk. 2. Revision:

Der vælges en revisor samt en revisorsuppleant. Støtteforeningens kasserer er automatisk den ene revisor. Regnskaberne følger kalenderåret. Revisorerne skal mindst en gang halvårligt gennemgå regnskaberne, samt på bestyrelsens anmodning.

Hvis regnskaberne bliver ført af autoriseret revisor, skal de på general-forsamlingen valgte revisorer, kritisk gennemgå regnskaberne. Således har de ret og pligt til, overfor bestyrelse og generalforsamling, at påpege efter deres skøn, bevillinger og beløbsstørrelser som de finder besyrelse/general-forsamling, skal have indsigt i.

 

Stk. 3. Fester:

Arrangeres af et festudvalg bestående af medlemmer, samt en suppleant. Bestyrelse træffer den endelige afgørelse, om hvilke fester der skal afholdes, Festudvalget har fuld regnskabspligt overfor bestyrelsen.

 

Stk. 4. Medlemsbladet:

Skal Kan udkomme hvert kvartal. Heri skal stå konklusionsreferater fra bestyrelsesmøder, således at det kan fungere som en skriftlig protokol til generalforsamlingen. Klubbens sekretær sørger herfor. Redaktionsudvalget består af 3 medlemmer, udpeget af bestyrelsen.

 

Stk. 5. Spille udvalg:

Trænere og evt. hjælpetrænere, skal selv stillehold til hver kamp.

 

Stk. 6. Udvalg:

Bestyrelsen nedsætter de udvalg som den finder relevant for drift af klubben

 

Stk 7. Oprettelse af fodboldhold:

For at kunne oprette og tilmelde et hold i klubben skal holdet bidrage med minimum 2 medlemmer pr. 11. mands hold og minimum 1 medlem pr. 7 mands hold, til klubben udvalgsarbejde.

 

 • 7. Ændring i lovene:

Ændringer i disse love kan vedtages på hver generalforsamling, når forslaget om ændring har været tilsendt bestyrelsen inden for den fastsatte tidsfrist.

 

 • 8. Klubdragt og sponsorering:

Stk. 1. Klubdragt:

Klubdragten er grøn trøje, hvide benklæder og hvide strømper.

 

Stk. 2. Sponsorering:

Alle sponsoraftaler skal forhandles af bestyrelsen eller dertil nedsatte udvalg.

 

 • 9. Stævner og rejser:

Arrangeres og gennemføres for ungdomsafdelingens vedkommende af ungdomsudvalget, i samarbejde med trænere og holdledere. For senior afdelingens vedkommende, kun af trænere og holdledere. Rejsearrangørerne har regnskabspligt over for bestyrelsen.

 

 • 10. Tvivlsspørgsmål:

I alle sager der ikke er bestemt angivet i disse love, er bestyrelsen bemyndiget til at tage bestemmelse, under ansvar overfor den først kommende generalforsamling.

 

 • 11. Ophævelse af klubben:

Ophævelse af klubben kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling, og kun hvis ¾ af klubbens medlemmer over 16 år stemmer for ophævelse. I tilfælde af ophævelse, tilfalder klubbens midler Københavns Boldspil Union.

Luk